Friday, June 15, 2018

LOG 15.06.2018

BBC 02-30 7485.0kHz
LASER HOT Hits 02-08 6210.0kHz
RADIO HABANA CUBA 02-51 6060.0kHz
RADIO Marti 02-44 7335.0kHz
RADIO Rebelde 02-16 5025.0kHz
V.o.Report of the Week 01-00 7780.0kHz
Charleston Radio Int. 22.00 5140 khz
Adygeyskoye Radio 18-33 6000.0kHz
All India Radio 16-46 11560.0kHz
Beautiful Music Harmony Radio 21-32 6310.0kHz
China National Radio 17 17-43 11630.0kHz
Coruna Radio 23-10 1677.0kHz
Driland Radio 22-06 1655.0kHz
R.Argentina al Exterior 21-13 3985.0kHz
R.Argentina al Exterior 23-30 7780.0kHz
Radio Baroness 22-32 1620.0kHz
Radio Libertad 23-53 9955.0kHz
RADIO PIRANA INT 21-44 6270.0kHz
Telenor Maritim Radio 22-40 1665.0kHz
Trans World Radio_Swaziland 18-18 6130.0kHz
Voice of Scotland 20-00 6070.0kHz
Vrolijke Mijnwerker 22-18 1646.0kHz
No comments:

Post a Comment