Sunday, November 11, 2018

LOG 11.11.2018

Radio OZNRH 14.38 6323.8
Radio Readymix 15.04 6449.4
Radio KR1 15.20 6285
Unid pirate 15.33 6318
Unid pirate 15.47 3924
Unid pirate 15.58 3904

No comments:

Post a Comment